DTP

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За взаимоотношенията между кабелния оператор “Добруджа кабел” ЕООД и потребителите на кабелната система за радио и телевизионни сигнали, утвърдени от Държавната комисия по далекосъобщения въз основа на индивидуална лицензия № 105-01019/19.04.2001 г. и решение № 1984 от 26.09.2001 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
“Добруджа кабел“ЕООД е лицензиран кабелен оператор за изграждане и използване на кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали, както и за предоставяне на услуги чрез нея. Лицензията е издадена от Държавната комисия по далекосъобщения и е със срок от 15/петнадесет /години. На основание чл.6, т.3 от Лицензията се обявяват Общи условия за взаимодействие на кабелния оператор с потребителите, съгласувани и одобрени от КРС.

2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КАБЕЛНИЯ ОПЕРАТОР
По кабелната разпределителна система в момента на обявяване на общите условия се предоставят ТВ програми и достъп до интернет, при непрекъснат режим на работа – 24 часа, 7 дни в седмицата. В следващия етап на развитие на системата ще бъдат въвеждани нови услуги, които ще бъдат обявявани 2 месеца преди възможността за ползването им.
2.1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави достъп до интернет при:
2.1.1. LAN мрежа:
– обичайна симетрична скорост (съответства на рекламираната скорост) 80 Mbps,
– минимална симетрична скорост 20 Mbps,
– максимална симетрична скорост 100 Mbps.
2.1.2. PON мрежа:
– обичайна симетрична скорост (съответства на рекламираната скорост) 160 Mbps,
– минимална симетрична скорост 40 Mbps,
– максимална симетрична скорост 200 Mbps.
Предоставеният по силата на настоящия договор трафик е неограничен.

3. ЦЕНИ
3.1 Структура на цените.
– Цените на кабелния оператор към този момент съдържат следните елементи:
– абонаментни такси – цени, осигуряващи на абоната подаването на непрекъснат сигнал до един абонатен кoнтакт за определен период от време.
3.2 Промяна на цените
Промените в цените, свързани с промяна на услугите се оповестяват от кабелния оператор в интернет сайта му и на видно място в касите на дружеството. Промените в цените влизат в сила от момента, посочен в съобщението.
3.3. „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД, след уведомяване има право и ще индексира месечните абонаменти такси спрямо официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) и спрямо инфлационния процент. Индексацията ще бъде отразена във фактурите, издавани от „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД
3.4 Във връзка с Промяна в Търговския закон ,Добруджа кабел ЕООД си запазва
правото да променя цените на предоставяните услуги по реда, предвиден в действащото законодателство. Изменения и допълнения на индивидуални договори може да се правят, както едностранно от „Добруджа кабел” ЕООД по реда, предвиден в действащото законодателство,така и по взаимно съгласие на страните ,чрез подписване на Анекс от страните .
3.5. „ Добруджа кабел” ЕООД има право да променя МАТ веднъж годишно (но не по-рано от 3 месеца от датата на влизане в сила на договора и/или приложението за услуги), като я индексира с обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година(Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100), ако същият е равен или по-голям от 1%. Индексираната МАТ е основа за извършване на индексация през следваща година.
Информация за индексираната такса се включва в първата месечна фактура на абоната след извършване на индексирането.

4. ЗАПЛАЩАНЕ и СРОКОВЕ
4.1 Срок на плащанията: Свързването към кабелната система е безплатно. Абонаментните такси са месечно платими в съответствие с вида /типа/ на подписания договор с абоната и сроковете им на плащане, съгласно действащия ценоразпис на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ” представя цените и услугите си за сведение в Комисия за регулиране на съобщенията преди влизането им в сила и ги публикува на Интернет страницата си https://dtp-bg.bg/.
4.2 С подписването на срочен договор, абоната се задължава да заплаща месечните такси до изтичане на действието на срока посочен в договора ,
4.3 Санкции при неизпълнение
– При неплащане на услугата от страна на абоната в определения срок за плащане на месечната дължима сума, в полза на кабелния оператор ,съгласно чл.92 от ЗЗД , се начислява неустойка. За забава в плащанията на дължимата сума се дължи неустойка в размер на 0,5% на ден за забавата от месечната такса, но не повече от 30% от дължимата за всяка просрочена месечна абонамента такса /МАТ/ в договора, сключен между абоната и кабелния оператор.
– При неплащане на месечната абонаментна такса повече от деветдесет дни, на абонатът може да му бъде прекъснато подаването на сигнала. След прекъсването операторът следва да уведоми абоната за едностранно прекратяване на договора. Абонатът дължи връщане на всички поставени крайни устройства, собственост на ОПЕРАТОРА при включването в мрежата му в пълна комплектност и изправност. При липса или унищожени устройствата, абоната дължи тяхната парична равностойност. Поставянето и предаването на устройства се установява с подписване на Приемо –предавателен протокол
– При предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, той дължи всички абонаментни такси и неустойки до датата на прекратяване на договора ведно с поставените не-върнати устройства.
4.3 В случай, че АБОНАТЪТ предплати единадесет, респективно двадесет и две, месечни абонаментни такси, той не дължи месечна такса за дванадесетия пореден месец, респективно за двадесет и третия и двадесет и четвъртия пореден месец.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАБЕЛНИЯ ОПЕРАТОР
5.1 Да осигури на абоната непрекъснат и качествен сигнал 24 часа, 7 дни в седмицата.
5.2 Да отстранява в срок от 48 часа възникналите повреди и неизправности не по вина на абонатите на системата.
5.3 Да осъществи включване на абоната в седем дневен срок след обезпечаване на техническа възможност – разпространение на системата до адреса за включване.
5.4 Има право да получава в срок всички дължими от абоната суми, в срок.
5.5 Има право да спира предоставянето на Услугите на абоната , в случай .че същият нарушава свои задължения , свързани с ползването и/или заплащането им.
5.6 Да извърши изключване на абоната от системата при изтичане на срока на договора.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА
6.1 Да охранява и стопанисва добросъвестно системата, да не предприема никакви ремонти, замени на части, детайли и други компоненти на системата, като не позволява с бездействието си неправомерно разпространение както на ТВ сигнал, така и за достъп до интернет.
6.2 Да заплаща в срок определените цени по установената тарифа.
6.3 Да не извършва никакви преустройства и изменения на системата.
6.4 Да осигурява достъп на кабелния оператор за включване , отстраняване на повреда и изключване на абоната от системата.
6.5 Своевременно да уведоми кабелния оператор за възникналите проблеми по предмета на договора и за причинители на вреди по системата.
6.6 Кабелният оператор има право да извърши контрол на изпълнението на задълженията на абоната по чл.6 т.1,3 и 5

7. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И НОВОВЪВЕДЕНИЯ
7.1 В процеса на експлоатация на кабелната мрежа, кабелният оператор ще въвежда и други услуги съгласно лицензията, за което ще информира абоната своевременно.
7.2 При промяна на общите условия, кабелният оператор оповестява новите общи условия в интернет сайта си и на видно място в касите на дружеството. Промените влизат в сила от момента, посочен в самите тях.

8. ЖАЛБИ
8.1 Жалби, молби и предложения, касаещи дейността на кабелния оператор, се отправят до “Добруджа кабел” ЕООД.
8.2 Кабелният оператор е длъжен да разгледа постъпилите жалби, молби и предложения и да даде писмен отговор в определен срок от датата на подаването им.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
9.1 Ако абонатът бъде изключен от системата, той не губи правото си на повторно включване в нея, при условията, валидни в момента на сключване на новия договор. В този случай абонатът се задължава да заплати старите си задължения към кабелния оператор /ако са налице такива/.
9.2 При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.

10. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
10.1 „Добруджа кабел” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и обработва лични данни съобразно утвърдена Политика за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 08.08.2022г.