DTP

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Във връзка с настъпващото приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и по повод на отговорността пред клиентите, чиито лични данни се обработват от „Добруджа кабел” ЕООД се изработиха и утвърдиха настоящите правила обезпечаващи сигурността и правилното използване на лични данни.

1. „Добруджа кабел” ЕООД обработва лични данни по добросъвестен и прозрачен начин, за конкретни и изрично указани от закона цели, въз основа на легитимно основание и за срок определен въз основа на изискванията и критериите в закона.

2. „Добруджа кабел” ЕООД обработва следните данни на своите клиенти: имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, адреси и IP идентификатори на ползваните от потребителя устройства. Не се обработват чувствителни лични данни, както и не извършва обработване на данни въз основа на автоматизирани решения, включително профилиране.

3. Данни се събират и обработват на основание сключен договор с клиента за предоставяне на телекомуникационни услуги и за целите на изпълнение на този договор, с оглед предоставяне на по-добра услуга и непрекъснато обслужване.

4. „Добруджа кабел” ЕООД съхранява лични данни за срока на действие на договора сключен с клиента. След прекратяването му, данните се съхраняват за целите на счетоводното и данъчно отчитане, в установения от закона срок, както и след този срок, ако същите са необходимите в хода на висящи съдебно, административно, арбитражно или друго предвидено в закона производства.

5. Във връзка с това, субектите, чиито данни се обработват от „Добруджа кабел” ЕООД има следните гарантирани от закона права:

– право да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него.

– право да получи достъп обработваните лични данни;

– право да поиска коригиране(ако личните данни са неточни);

– право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;

– право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;

– право на преносимост на личните данни;

– право на възражение;

– право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

– право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;

– право на жалба до надзорен орган.

6. От „Добруджа кабел” ЕООД сме готови да укажем необходимото съдействие за упражняване правата на всеки субект на данни, съобразно изискванията на закона. Затова е необходимо да се свържете чрез нас по един от следните начини:

– на място в офис на адрес: град Добрич, ул. „Димитър Петков” №4

– на телефон: 058 604 844

– чрез електронна поща: dcable.office@gmail.com

7. В изпълнение на поетия ангажимент към сигурността и правилното използване на данни, „Добруджа кабел” ЕООД предприе адекватни мерки и механизми за защита на личните данни, независимо от начина по който се съхраняват, чрез които да съхрани предоставената информация от своите клиенти, с оглед защита на техните права и законни интереси.

8. Настоящите правила, отнасящи се до защита на личните данни влизат в сила, считано от 25-ти май 2018г. и подлежат на актуализиране, с оглед осигуряване на по-добра информираност на субектите и защита сигурността на предоставената от тях информация.

9. Настоящата Политика за поверителност е неизменна част от Общите условия.