Общи условия по текуща промоция

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ „3 МЕСЕЦА БЕЗПЛАТНО”

Настоящите Общи условия установяват правилата за участие в промоционалната кампания на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД с търговско наименование „3 МЕСЕЦА БЕЗПЛАТНО”.

1.) Срок на промоционалната кампания: Промоционалната кампания се осъществява в периода 15.04.2018г – 14.06.2018г., включително.

2.) Кой може да участва: В промоционалната кампания могат да участват клиенти (както физически, така и юридически лица) на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД, които сключват нов 2-годишен договор за предоставяне на кабелна телевизия и интернет. Нов договор е налице и в случаите, когато до момента на сключването му, клиентът е ползвал само услугата интернет или само услугата телевизия, а новосключеният двугодишен договор е за ползване и на двете услуги на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД – телевизия и интернет.

3.) Начин на изпълнение: Лицата, имащи правото да участват в промоцията, при сключване с „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД на нов 2-годишен договор за предоставяне на кабелна телевизия и интернет в срока по т. 1) от настоящите Общи условия, ползват отстъпка от дължимите по договора месечни абонаменти такси, като не дължат заплащането на такива за първите 3 (три) месеца от срока на индивидуалния договор, считано от датата на подписването му. След изтичане на първите три месеца от срока на действие на индивидуалния договор, клиентът дължи заплащане на всички абонаменти такси за ползваните от него услуги в пълен размер и съгласно договорените срокове.

3.1. При условие, че техническите особености на телевизионния приемник, притежаван от клиента налагат това, при подписване на договора клиентът получава безплатно за ползване, през целия срок на договора, приемник за цифрова телевизия или ка модул в зависимост от притежавания телевизионен приемник. Стойността на така предоставения за безплатно ползване приемник/ка модул е 70,00лева.

През срока на договора приемникът/ка модулът и съпътстващото го оборудване /адаптер, кабел за свързване с телевизор и дистанционно управление/ са изключителна собственост на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД, като клиентът има правата единствено на техен държател и ползвател и следва да полага за тях грижата на добрия стопанин. При прекратяване на индивидуалния договор, клиентът е длъжен да върне получения приемник за цифрова телевизия или ка модул в състоянието, в което го е получил. Връщането следва да се извърши в срок до 2 (два) дни от прекратяване на индивидуалния договор. При невръщане на приемника за цифрова телевизия или ка модул в описания срок или в състояние, различно от това, в което е получен от клиента, последният дължи на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД заплащане на левовата му равностойност или 70,00 лева.

При изтичане на срока на договора, клиентът може да подпише нов 2-годишен договор, като описаните по-горе правила за безплатно ползване на приемника за цифрова телевизия/ка модула се запазват.

Ако след изтичане на срока на договора, клиентът не сключи с „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД нов 2-годишен договор и премине към безсрочен договор, то тогава той дължи заплащане на 5,00 лева месечно допълнително към месечната си такса за ползваната услуга/и, които представляват наемна цена за ползването на предоставения приемник за цифрова телевизия/ка модул.

Сключеният 2-годишен договор се трансформира в безсрочен, ако поне 30 дни преди неговото изтичане никоя от страните не уведоми писмено другата, че желае действието му да се прекрати или не бъде сключен нов 2-годишен договор между страните.

3.2. Промоцията не се отнася и не обхваща PPV (pay per view) канали, които клиентът може да заяви за получаване допълнително към индивидуалния си договор. Ако при сключване на индивидуалния договор, клиентът се абонира за PPV канали, то абонаментната такса за тяхното получаване се дължи в пълен размер от момента на сключване на договора.

3.3. В деня на сключване на индивидуален договор клиентът е длъжен да заплати в аванс дължимата от него първа месечна такса, отнасяща се за първия месец след изтичане на месеците, в които такава не се дължи.

За всички въпроси, които не са уредени с настоящите общи условия или с индивидуалния договор, се прилагат съответните правила на българското законодателство.

10. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

4.) „Добруджа кабел” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и обработва лични данни съобразно утвърдена Политика за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

дата:………. Управител:…………………..