Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За взаимоотношенията между кабелния оператор “Добруджа кабел” ЕООД и потребителите на кабелната система за радио и телевизионни сигнали, утвърдени от Държавната комисия по далекосъобщения въз основа на индивидуална лицензия № 105-01019/19.04.2001 г. и решение № 1984 от 26.09.2001 г.

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Добруджа кабел“ ЕООД е лицензиран кабелен оператор за изграждане и използване на кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали, както и за предоставяне на услуги чрез нея. Лицензията е издадена от Държавната комисия по далекосъобщения и е със срок от 15/петнадесет /години. На основание чл.6, т.3 от Лицензията се обявяват Общи условия за взаимодействие на кабелния оператор с потребителите, съгласувани и одобрени от КРС.

2.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КАБЕЛНИЯ ОПЕРАТОР

По кабелната разпределителна система в момента на обявяване на общите условия се предоставят ТВ програми и достъп до интернет, при непрекъснат режим на работа – 24 часа, 7 дни в седмицата. В следващия етап на развитие на системата ще бъдат въвеждани нови услуги, които ще бъдат обявявани 2 месеца преди възможността за ползването им.

2.1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави достъп до интернет при:

2.1.1. LAN мрежа:

– обичайна симетрична скорост (съответства на рекламираната скорост) 80 Mbps,

– минимална симетрична скорост 20 Mbps,

– максимална симетрична скорост 100 Mbps.

2.1.2. PON мрежа:

– обичайна симетрична скорост (съответства на рекламираната скорост) 160 Mbps,

– минимална симетрична скорост 40 Mbps,

– максимална симетрична скорост 200 Mbps.

Предоставеният по силата на настоящия договор трафик е неограничен.

3.ЦЕНИ

3.1 Структура на цените.

– Цените на кабелния оператор към този момент съдържат следните елементи:

– абонаментни такси – цени, осигуряващи на абоната подаването на непрекъснат сигнал до един абонатен кoнтакт за определен период от време.

3.2 Промяна на цените

Промените в цените, свързани с промяна на услугите се оповестяват от кабелния оператор в интернет сайта му и на видно място в касите на дружеството. Промените в цените влизат в сила от момента, посочен в съобщението.

3.3. ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД, след уведомяване има право и ще индексира месечните абонаменти такси спрямо официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) и спрямо инфлационния процент. Индексацията ще бъде отразена във фактурите, издавани от ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ЕООД

3.4 Във връзка с Промяна в Търговския закон ,Добруджа кабел ЕООД си запазва
правото да променя цените на предоставяните услуги по реда, предвиден в действащото
законодателство. Изменения и допълнения на индивидуални договори може да се правят, както
едностранно от
„ Добруджа кабел” ЕООД по реда, предвиден в действащото законодателство,така и по взаимно съгласие на страните ,чрез подписване на Анекс от страните .

3.5. „ Добруджа кабел „ ЕООД има право да променя МАТ веднъж годишно (но не по-рано от 3 месеца от датата на влизане в сила на договора и/или приложението за услуги), като я индексира с обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година(Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100), ако същият е равен или по-голям от 1%. Индексираната МАТ е основа за извършване на индексация през следваща година.

Информация за индексираната такса се включва в първата месечна фактура на абоната след извършване на индексирането.

4. ЗАПЛАЩАНЕ и СРОКОВЕ

4.1 Срок на плащанията: Свързването към кабелната система е безплатно. Абонаментните такси са месечно платими в съответствие с вида/типа/ на подписания договор с абоната и сроковете им на плащане, съгласно действащия ценоразпис на .”ДОБРУДЖА КАБЕЛ „„ представя цените и услугите си за сведение в Комисия за регулиране на съобщенията преди влизането им в сила и ги публикува на Интернет страницата си https://dtp-bg.bg/.

4.2 С подписването на срочен договор ,абоната се задължава да заплаща месечните такси до изтичане на действието на срока посочен в договора ,

4.3 Санкции при неизпълнение

При неплащане на услугата от страна на абоната в определения срок за плащане на месечната дължима сума, в полза на кабелния оператор ,съгласно чл.92 от ЗЗД , се начислява неустойка. За забава в плащанията на дължимата сума се дължи неустойка в размер на 0,5% на ден за забавата от месечната такса ,но не повече от 30% от дължимата за всяка просрочена месечна абонаметна такса/МАТ/ в договора, сключен между абоната и кабелния оператор.

При неплащане на месечната абонаментна такса повече от деветдесет дни, на абонатът може да му бъде прекъснато подаването на сигнала . След прекъсването операторът следва да уведоми абоната за едностранно прекратяване на договора. Абонатът дължи връщане на всички поставени крайни устройства, собственост на ОПЕРАТОРА при включването в мрежата му в пълна комплектност и изправност. При липса или унищожени устройствата ,абоната дължи тяхната парична равностойност . Поставянето и предаването на устройства се установява с подписване на Приемо –предавателен протокол

– При предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, той дължи всички абонаментни такси и неустойки до датата на прекратяване на договора ведно с поставените невърнати устройства .

4.3 В случай, че АБОНАТЪТ предплати единадесет, респективно двадесет и две, месечни абонаментни такси, той не дължи месечна такса за дванадесетия пореден месец, респективно за двадесет и третия и двадесет и четвъртия пореден месец.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАБЕЛНИЯ ОПЕРАТОР

5.1 Да осигури на абоната непрекъснат и качествен сигнал 24 часа, 7 дни в седмицата.

5.2 Да отстранява в срок от 48 часа възникналите повреди и неизправности не по вина на абонатите на системата.

5.3 Да осъществи включване на абоната в седем дневен срок след обезпечаване на техническа възможност – разпространение на системата до адреса за включване.

5.4 Има право да получава в срок всички дължими от абоната суми, в срок.

5,5 Има право да спира предоставянето на Услугите на абоната , в случай .че същият нарушава свои задължения , свързани с ползването и/или заплащането им.

5.6 Да извърши изключване на абоната от системата при изтичане на срока на договора.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

6.1 Да охранява и стопанисва добросъвестно системата, да не предприема никакви ремонти, замени на части, детайли и други компоненти на системата, като не позволява с бездействието си неправомерно разпространение както на ТВ сигнал, така и за достъп до интернет.

6.2 Да заплаща в срок определените цени по установената тарифа.

6.3 Да не извършва никакви преустройства и изменения на системата.

6.4 Да осигурява достъп на кабелния оператор за включване , отстраняване на повреда и изключване на абоната от системата.

6.5 Своевременно да уведоми кабелния оператор за възникналите проблеми по предмета на договора и за причинители на вреди по системата.

6.6 Кабелният оператор има право да извърши контрол на изпълнението на задълженията на абоната по чл.6 т.1,3 и 5

7. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И НОВОВЪВЕДЕНИЯ

7.1 В процеса на експлоатация на кабелната мрежа, кабелният оператор ще въвежда и други услуги съгласно лицензията, за което ще информира абоната своевременно.

7.2 При промяна на общите условия, кабелният оператор оповестява новите общи условия в интернет сайта си и на видно място в касите на дружеството. Промените влизат в сила от момента, посочен в самите тях.

8. ЖАЛБИ

8.1 Жалби, молби и предложения, касаещи дейността на кабелния оператор, се отправят до “Добруджа кабел” ЕООД.

8.2 Кабелният оператор е длъжен да разгледа постъпилите жалби, молби и предложения и да даде писмен отговор в определен срок от датата на подаването им.

9.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1 Ако абонатът бъде изключен от системата, той не губи правото си на повторно включване в нея, при условията, валидни в момента на сключване на новия договор. В този случай абонатът се задължава да заплати старите си задължения към кабелния оператор /ако са налице такива/.

9.2 При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.

10. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

10.1. „Добруджа кабел” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и обработва лични данни съобразно утвърдена Политика за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

Утвърдил:……………………………..

Настоящите Общи условия са в сила от 08.08.2022г. /Евелин Кичев – управител/