Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За взаимоотношенията между кабелния оператор “Добруджа кабел” ЕООД и потребителите на кабелната система за радио и телевизионни сигнали, утвърдени от Държавната комисия по далекосъобщения въз основа на индивидуална лицензия № 105-01019/19.04.2001 г. и решение № 1984 от 26.09.2001 г.
1.ВЪВЕДЕНИЕ
“Добруджа кабел“ ЕООД е лицензиран кабелен оператор за изграждане и използване на кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали, както и за предоставяне на услуги чрез нея. Лицензията е издадена от Държавната комисия по далекосъобщения и е със срок от 15/петнадесет /години. На основание чл.6, т.3 от Лицензията се обявяват Общи условия за взаимодействие на кабелния оператор с потребителите, съгласувани и одобрени от КРС.
2.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КАБЕЛНИЯ ОПЕРАТОР
По кабелната разпределителна система в момента на обявяване на общите условия се предоставят ТВ програми и достъп до интернет, при непрекъснат режим на работа – 24 часа, 7 дни в седмицата. В следващия етап на развитие на системата ще бъдат въвеждани нови услуги, които ще бъдат обявявани 2 месеца преди възможността за ползването им.
3.ЦЕНИ
3.1 Структура на цените.
– Цените на кабелния оператор към този момент съдържат следните елементи:
– абонаментни такси – цени, осигуряващи на абоната подаването на непрекъснат сигнал до един абонатен кoнтакт за определен период от време.
3.2 Промяна на цените
Промените в цените, свързани с промяна на услугите се оповестяват от кабелния оператор един месец предварително. В тези случаи АБОНАТЪТ може да се откаже от договора, без да дължи обезщетения или неустойки, в срок до един месец от уведомяването му за направените промени.
4.ЗАПЛАЩАНЕ
4.1 Срок на плащанията
Свързването към кабелната система е безплатно. Абонаментните цени са месечно платими в съответствие с договорената с абоната система на плащане.
4.2 Санкции при неизпълнение
При неплащане на услугата от страна на абоната, в полза на кабелния оператор тече лихва в размер на уговорената в договора, сключен между абоната и кабелния оператор. При неизплащане на месечната абонаментна такса повече от деветдесет дни, абонатът може да бъде изключен от системата.
5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАБЕЛНИЯ ОПЕРАТОР
5.1 Да осигури на абоната непрекъснат и качествен сигнал 24 часа, 7 дни в седмицата.
5.2 Да отстранява в срок от 48 часа възникналите повреди и неизправности не по вина на абонатите на системата.
5.3 Да осъществи включване на абоната в седем дневен срок след обезпечаване на техническа възможност – разпространение на системата до адреса за включване.
5.4 Да извърши изключване на абоната от системата при изтичане на срока на договора.
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА
6.1 Да охранява и стопанисва добросъвестно системата, да не предприема никакви ремонти, замени на части, детайли и други компоненти на системата, като не позволява с бездействието си неправомерно разпространение както на ТВ сигнал, така и за достъп до интернет.
6.2 Да заплаща в срок определените цени по установената тарифа.
6.3 Да не извършва никакви преустройства и изменения на системата.
6.4 Да осигурява достъп на кабелния оператор за включване , отстраняване на повреда и изключване на абоната от системата.
6.5 Своевременно да уведоми кабелния оператор за възникналите проблеми по предмета на договора и за причинители на вреди по системата.
6.6 Кабелният оператор има право да извърши контрол на изпълнението на задълженията на абоната по чл.6 т.1,3 и 5
7. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И НОВОВЪВЕДЕНИЯ
7.1 В процеса на експлоатация на кабелната мрежа, кабелният оператор ще въвежда и други услуги съгласно лицензията, за което ще информира абоната своевременно.
7.2 При промяна на общите условия, кабелният оператор уведомява абонатите на посочен от тях телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. В тези случаи АБОНАТЪТ може да се откаже от договора, без да дължи обезщетения или неустойки, в срок до един месец от уведомяването му за направените промени.
8. ЖАЛБИ
8.1 Жалби, молби и предложения, касаещи дейността на кабелния оператор, се отправят до “Добруджа кабел”ЕООД.
8.2 Кабелният оператор е длъжен да разгледа постъпилите жалби, молби и предложения и да даде писмен отговор в определен срок от датата на подаването им.
9.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
9.1 Ако абонатът бъде изключен от системата, той не губи правото си на повторно включване в нея, при условията, валидни в момента на сключване на новия договор. В този случай абонатът се задължава да заплати старите си задължения към кабелния оператор /ако са налице такива/.
9.2 В случай на промяна на абонаментната такса, кабелният оператор уведомява абоната на системата за това най-малко един месец предварително. В тези случаи АБОНАТЪТ може да се откаже от договора, без да дължи обезщетения или неустойки, в срок до един месец от уведомяването му за направените промени.
9.3 При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.

10. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
10.1. „Добруджа кабел” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и обработва лични данни съобразно утвърдена Политика за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общи условия.