DTP

ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ДОБРУДЖА КАБЕЛ ОНЛАЙН
ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ДОБРУДЖА КАБЕЛ ОНЛАЙН
(последни изменения от 5.07.2022 г.)

1.Настоящите правила регламентират условията за достъп до dtp-bg.bg (наричан по-долу „Порталът”) и ползване на съдържанието и услугите предлагани на него.

2 Порталът и услугите на него се предоставят от Добруджа кабел ЕООД, с ЕИК: 124519734, седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. Д. Петков №4 ет.3, МОЛ: Евелин Кичев.

3 Порталът, услугите, предлагани на него, и настоящите правила подлежат на промяна от страна на Добруджа кабел, във всеки един момент. Промени в общите условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.

4 Порталът е достъпен в Интернет, по всяко време на денонощието, 7 дни в седмицата.

5 Когато за ползването на отделни услуги и съдържание са приложими допълнителни условия и/или цени, същите ще са изрично посочени.

6 Достъпът до съдържанието и услугите предлагани на Портала се извършва след регистрация. Регистрацията се извършва в съответствие с инструкциите на портала. Регистрацията е напълно безплатна. Възможно е банката-издател на картата, с която се извършва онлайн плащане да начислява определени такси/комисионни за плащане на POS терминал с кредитна/дебитна карта. За повече информация се обърнете към банката-издател на вашата карта.

7 Регистрирането на Потребителя на Портала се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.

8 Само Потребители, които са оторизирани с потребителско име и парола за достъп до Портала, могат да ползват услугите, предоставяни чрез него.

9 Потребителят е длъжен да пази своите потребителско име и парола конфиденциално и да не ги преотстъпва на други лица. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително чрез създадени от този потребител допълнителни регистрации, се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от Добруджа кабел и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на потребителското име и паролата му, освен ако докаже че те са узнати по противоправен начин от трето лице. Електронните изявления, потвърдени чрез потребителското име и парола създадени от лицето ползвател на съответните услуги на Добруджа кабел, ще имат валидност като със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

10 Добруджа кабел се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, създадените потребителски имена, пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. Обработката и съхранението на данните се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.) и Политиката за поверителност и защита на личните данни в Добруджа кабел.
11 Добруджа кабел има право да добавя и спира услуги в Интернет страниците на Добруджа кабел, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

12 Добруджа кабел има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги в следните случаи:
• 1. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят разпространява посредством Интернет или посредством използване на услуги чрез Портала на Добруджа кабел, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
• 2. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на Добруджа кабел, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори;

13 В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Добруджа кабел има право да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя на компетентните органи.

14 Добруджа кабел не отговаря пред Потребителя за:
• 1. загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Портала от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
• 2. неспособност на Потребителя да ползва отделни услуги;
• 3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите; 15 Добруджа кабел не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до портала. При несъответствие на портала с изисквания на потребител, единственото право, което същия има е да спре да достъпва до портала.

16 Добруджа кабел не отговаря за съдържанието на Интернет страници, към които препращат връзки на портала на Добруджа кабел.

17 В никой случай Добруджа кабел не отговаря за непреки вреди във връзка с портала, неговото съдържание и възможността за ползването му. Доколкото е допустимо от приложимите нормативни актове, всякакви предвидими или не преки вреди във връзка с портала, неговото съдържание и възможността за ползването му ще бъдат ограничени до размера на заплатеното от потребителя за ползване на услуги на портала.

18 Добруджа кабел не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни в Портала на Добруджа кабел.

19 Интелектуална собственост Съдържанието на Портала е обект на права на интелектуална собственост на Добруджа кабел или на трети лица. Съдържанието включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, софтуер, технологии и др. Използваните на Портала търговски марки, лога и наименования са интелектуална собственост на съответните им притежатели. Порталът и услугите на него са предназначени за ползване само на територията на Република България. Освен ако не е уточнено друго, Добруджа кабел е единствен носител на правото да разпространява съдържанието на Портала. Всяко копиране и разпространение на съдържание от Портала, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции. Добруджа кабел предоставя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на Портала само на устройства за лична употреба, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо клиента във връзка с ползването на съдържанието. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители на Портала до Добруджа кабел, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на Добруджа кабел да ги ползва свободно, както намери за добре. При констатирано нарушение на авторски или други права на интелектуална собственост, както и при други проблеми във връзка с достъпа, функционирането и съдържанието на Портала, Потребителят може да подаде сигнал на телефони 058/604844 и 0882/309085 за обслужване на клиенти. Лични данни Добруджа кабел ползва предоставените лични данни във връзка с ползване на Портала при най-голяма конфиденциалност, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Обработката и съхранението на данните се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.) и Политиката за поверителност и защита на личните данни в Добруджа кабел. Добруджа кабел може да ползва cookies за автоматична идентификация на Потребителите. Личната информация се използва само от Добруджа кабел, за нуждите на предоставяне на персонализирани услуги и за осъществяване на контакт със своите клиенти.

20 За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

21 При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.