Специални предложения

150 ЛЕВА ПОДАРЪК

Настоящите Общи условия установяват правилата за участие в промоционалната кампания на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД с търговско наименование „150 ЛЕВА ПОДАРЪК”.

 • Срок на промоцията:

  Промоцията се осъществява в периода 15.03.2017 до 15.06.2017 г.

 • Кой може да участва:

  В промоционалната кампания могат да участват клиенти на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД, които сключват нов 2-годишен договор за предоставяне на кабелна телевизия и интернет.

 • Начин на изпълнение:

  Лицата, имащи правото да участват в промоцията, при сключване с „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД на нов 2-годишен договор за предоставяне на кабелна телевизия и интернет, получават безплатно за ползване, през целия срок на договора, приемник за цифрова телевизия или ка модул в зависимост от избрания тарифен план и притежавания телевизионен приемник. Стойността на така предоставения за безплатно ползване приемник/ка модул е 80,00лева.
  През срока на договора приемникът/ка модулът и съпътстващото го оборудване /адаптер, кабел за свързване с телевизор и дистанционно управление/ са изключителна собственост на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД, като клиентът има правата единствено на техен държател и ползвател и следва да полага за тях грижата на добрия стопанин.
  При изтичане на срока на договора, клиентът може да подпише нов 2-годишен договор, като описаните по-горе правила за безплатно ползване на приемника за цифрова телевизия/ка модула се запазват.
  Ако след изтичане на срока на договора, клиентът не сключи с „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД нов 2-годишен договор и премине към безсрочен договор, то тогава той дължи заплащане на 5,00 лева месечно допълнително към месечната си такса за ползваната услуга/и, които представляват наемна цена за ползването на предоставения приемник за цифрова телевизия/ка модул. Сключеният 2-годишен договор се трансформира в безсрочен, ако поне 30 дни преди неговото изтичане никоя от страните не уведоми писмено другата, че желае действието му да се прекрати или не бъде сключен нов 2-годишен договор между страните.
  Освен предоставянето за безплатно ползване на цифров приемник/ка модул, през срока на действие на договора, клиентът получава отстъпки от дължимите от него месечни такси в общ размер от 70,00 лева, които се разпределят в зависимост от избрания от него тарифен план.

 • Тарифни планове и отстъпки:

  при сключване на индивидуален договор в срока на промоцията клиентът може да избере някой от посочените по-долу тарифни планове, в рамките на които получава отстъпки от дължимите месечни такси, които са на обща стойност от 70 лева и ведно със стойността на предоставения за безплатно ползване цифров приемник/ка модул, посочен по-горе, формират общата сума от 150,00 лева, които „ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД подарява на своите клиенти, участници в промоцията. Тарифните планове и отстъпки са както следва:

 • Тарифен план „СТАНДАРТЕН”:

  при ползване само на услугата „кабелна телевизия” – първите 4 месеца от срока на действие на договора са безплатни и не се дължи месечна такса.

  -при ползване на услугата „кабелна телевизия” + пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” – през първите 3 месеца от срока на действие на договора за услугата „кабелна телевизия” не се дължи такса, а за пакета „ДИЕМА ЕКСТРА” не се дължи такса през първите 4 месеца от срока на действие на договора.

  – при ползване на услугата „кабелна телевизия” + интернет – през първите 4 месеца от срока на действие на договора за услугата „кабелна телевизия” не се дължи такса, а за интернет не се дължи такса през първите 3 месеца от срока на действие на договора.

  -при ползване на услугата „кабелна телевизия” + пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” + интернет – през първите 3 месеца от срока на действие на договора за предоставянето и на трите услуги – „кабелна телевизия”, пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” и интернет – не се дължи такса.

 • Тарифен план „ПЕНСИОНЕРИ”

  при ползване само на услугата „кабелна телевизия” – първите 5 месеца от срока на действие на договора са безплатни и не се дължи месечна такса.

  – при ползване на услугата „кабелна телевизия” + пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” – през първите 4 месеца от срока на действие на договора за услугата „кабелна телевизия” не се дължи такса, а за пакета „ДИЕМА ЕКСТРА” не се дължи такса през първите 3 месеца от срока на действие на договора.

  – при ползване на услугата „кабелна телевизия” + интернет – през първите 4 месеца от срока на действие на договора за услугата „кабелна телевизия” не се дължи такса, а за интернет не се дължи такса през първите 6 месеца от срока на действие на договора.

  -при ползване на услугата „кабелна телевизия” + пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” + интернет – през първите 3 месеца от срока на действие на договора за предоставянето услугите „кабелна телевизия” и интернет не се дължи месечна такса, а за пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” не се дължи такса за първите 4 месеца от срока на действие на договора.

 • Тарифен план „ИНВАЛИДИ” (70%).

  при ползване само на услугата „кабелна телевизия” – първите 8 месеца от срока на действие на договора са безплатни и не се дължи месечна такса.

  – при ползване на услугата „кабелна телевизия” + пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” – през първите 5 месеца от срока на действие на договора за услугата „кабелна телевизия” не се дължи такса, а за пакета „ДИЕМА ЕКСТРА” не се дължи такса през първите 6 месеца от срока на действие на договора.

  – при ползване на услугата „кабелна телевизия” + интернет – през първите 5 месеца от срока на действие на договора за така предоставените две услуги не се дължи такса.

  – при ползване на услугата „кабелна телевизия” + пакет „ДИЕМА ЕКСТРА” + интернет – през първите 4 месеца от срока на действие на договора за предоставянето услугите „кабелна телевизия” и пакета „ДИЕМА ЕКСТРА”не се дължи месечна такса, а за ползване на услугата интернет не се дължи такса за първите 3 месеца от срока на действие на договора.

 • Дължими плащания и приспадане на остатък от отстъпка:

  Описаните по-горе отстъпки от дължимите месечни такси се ползват в първите месеци от срока на индивидуалния договор, считано от датата на подписването му.
  В зависимост от избрания тарифен план и размера на получената отстъпка е възможно в полза на клиента да остане сума до достигане на общия размер на отстъпката от 150,00 лева. Този остатък се приспада от размера на първата месечна такса, която клиентът следва да заплати.

  В деня на сключване на индивидуален договор клиентът е длъжен да заплати в аванс дължимата от него първа месечна такса, отнасяща се за първия месец след изтичане на месеците, в които такава не се дължи. Тази сума се намалява с размера на остатъка, ако има такъв в зависимост от избрания от клиента тарифен план.
  Клиентът е длъжен да заплаща месечна такса за ползването на всички избрани от него услуги за целия срок на договора.