Евро проект

Номер на проект:№ BG16RFOP002-2.001-1225

Проект и главна цел: Разширяване на капацитета на Добруджа кабел ЕООД чрез въвеждане на Система за широколентов интернет и цифрова телевизия по оптичен кабел”.
Целта на настоящото проектно предложение е директно свързана с постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП, посредством:
• Повишаване на производствения капацитет на Добруджа Кабел ЕООД и
• Създаване на експортен потенциал на Добруджа кабел ЕООД

Бенефициент: Добруджа кабел ЕООД

Обща стойност 1 070 000.00 лв., от които 636 650.01 лв. европейско и 112 349.99 лв.
национално съфинансиране.

Начало: 20.06.2016 г.
Край: 20.12.2017 г.

Кратко описание на проекта

Договор № BG16RFOP002-2.001-1225-C01 – Разширяване на капацитета на Добруджа кабел ЕООД чрез въвеждане на Система за широколентов интернет и цифрова телевизия по оптичен кабел.

Добруджа кабел ЕООД е с основна дейност Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи. Необходимостта от реализиране на настоящия проект е продиктувана от нуждата на компанията да преодолее основните проблеми и ограничения пред развитието й, а именно: 1) Ограничен брой цифрови приемници 2) Енергозависими междинни точки от мрежата, в които се захранват суичове, нодове и усилватели 3) Ограничен брой оптични влакна от Главната станция до абонатите 4) Недостатъчна надеждност на съществуващата мрежа и наличие на множество аварии, които повишават разходите за поддръжка и уронват имиджа на компанията. Посредством реализирането на настоящия проект и изграждането на Система за широколентов интернет и цифрова телевизия по оптичен кабел, компанията ще успее да преодолее изброените ограничения и негативни ефекти, да повиши производствения си капацитет и да създаде предпоставки за реализиране на износ. Ръководството на компанията счита, че осъществяването на дейностите по проекта, свързани с разширяването на капацитета на съществуващия стопански обект, в най-голяма степен ще допринесе за изпълнение на стратегическите цели на Добруджа кабел ЕООД, които са в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.

Цели на проекта и очаквани резултати

Целта на настоящото проектно предложение е директно свързана повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП, посредством:

Повишаване на производствения капацитет на Добруджа Кабел ЕООД и

Създаване на експортен потенциал на Добруджа кабел ЕООД.

Заложените в проекта цели са част както от стратегията, така и от средносрочните и дългосрочните планове на компанията и тяхното реализиране ще има принос към постигането на следните индикатори за резултат:

– Производителност на МСП и

– Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП.

С постигането на заложените в проекта цели ще се повиши конкурентоспособността на компанията, а оттам и приносът й за развитието на българската икономика и ще се създаде експортен потенциал. Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следните конкретни резултати, които ще бъдат постигнати в рамките на трите години, следващи изпълнението на проекта:

Нарастване на производителността на компанията с 58%;

Генериране на приходи от износ в размер на 25% от общите приходи;

Увеличаване на ефективността на компанията с 22%.

Обща стойност на проекта 1 070 000.00 лв., от които 636 650.01 лв. европейско и 112 349.99 лв.
национално съфинансиране.